Senseis

Yukimitsu Kobayashi

Yukimitsu Kobayashi was born on 15 April 1960. He is a 7 Dan Aikido Aikikai Hombu Dojo Shihan.