Senseis

Yoshinobu Takeda

Yoshinobu Takeda is an 8 Dan Aikido Aikikai Shihan. He had a chance to learn from the O-Sensei and Seigo Yamaguchi was his main teacher.